. , , .

.

( ) , . ( , .).

, :

, ;

-

;

, , , , , .

? , , , . , , , , , :

, ;

.

- , . , .

, . .

.

Influn: h shlg f rsusin, Rbrt . ildini, Willim rrw, 1993, ISN:

0688128165. nging rnd quit itlizing n th Vlu f rnd Nm, Dvid . r, h Fr.

rss, 1991, ISN: 0029001013. h rh f Fll: Frm r t Vitnm, rbr W. uhmn, llntin s, 1992, ISN:

0345308239. h Strtg nd tis f riing Guid t rfitbl Disin ing, hms .

Ngl nd Rd . ldn, rnti ll, 1994, ISN: 0136690602.